Objectius

La intervenció humana sobre la terra és tan antiga com la mateixa Humanitat, tot i que les escales temporals i espacials d’aquesta intervenció han canviat amb el temps. La disponibilitat de recursos, l’evolució de la tecnologia i les contínues variacions de factors socioeconòmics i demogràfics expliquen, moltes vegades, els canvis i les dinàmiques dels assentaments humans, i configuren els problemes i les accions que al llarg de la història s’han produït sobre el medi, en general, i sobre el territori, en particular. Aquesta visió tan interessant i ambiciosa, que s’anomena canvi global, tracta de les variacions i els canvis que l’evolució social i econòmica han induït en l’època moderna.

El canvi global és un fenomen d’abast global, però els seus impactes i les eventuals accions que es puguin prendre per adaptar-s’hi són diferents per a cada país i territori. Catalunya haurà d’actuar assumint el paper que li toca dins de l’Estat espanyol i de la Comunitat Europea. No obstant això, per tal de poder elaborar i desenvolupar una estratègia pròpia en aquest àmbit cal conèixer les característiques climàtiques del territori i les previsions sobre la dimensió dels possibles canvis de clima a mitjà termini, així com els possibles efectes i les conseqüències d’aquest fenòmen a Catalunya.

Aquest és l’objectiu d’aquest grup d’experts l’origen del qual és l’elaboració de l’Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, que s’ocupa d’analitzar, periòdicament, tota la informació produïda al nostre país sobre l’escalfament global i l’eventual canvi del clima, valorar la informació elaborada arreu que pugui ser aplicable a Catalunya, detectar les llacunes de coneixement existents, i fer propostes sobre les diferents opcions a seguir de cara al futur.

Per tal d’assolir aquest objectiu general el GECCC es proposa organitzar activitats conjuntes i promoure projectes entre els diferents grups de recerca que el componen (el programa d’activitats estarà disponible properament).